پیش فروش واحدها

شرایط پرداخت
نقد همزمان با عقد قرارداد 60%
اقساط تا زمان تحویل 30%
همزمان با تحویل 5%
هنگام نقل و انتقال سند قطعی 5%
  • احراز مالکیت در پروژه صرفاً از طریق قراردادهای واگذاری تیپ پروژه که به تأیید و امضاء مالکین مجتمع رسيده باشد، انجام خواهد شد.
    لذا خواهشمند است جهت پیشگیری از هر نوع سوء استفاده احتمالی در موارد مشکوک، متقاضيان محترم مراتب را به دفتر فروش پروژه منعکس و استعلام فرمایند.
  • ملاک محاسبه دقیق قیمت بر اساس گواهی صورت مجلس تفکیکی صادر شده از طرف اداره ثبت خواهد بود و بر مبنای آن به ازای هر متر مربع کاهش یا افزایش در متراژ تقریبی هر آپارتمان از قیمت نهایی، معادل قیمت هر متر مربع فروخته شده، کسر و یا به آن اضافه خواهد شد.
  • مساحت بالکن ها کامل محاسبه میگردد.
  • مساحت تراسهای غیر مسقف یک سوم بنای مفید محاسبه خواهد شد.
  • قیمت پایه هر تیپ بر اساس مصوبات مالکین پروژه تعیین که مستقيماً توسط دفتر فروش به متقاضيان ارائه میگردد.
  • به ازای هر طبقه 3% (سه درصد) به قیمتهای پایه افزوده خواهد شد.
  • عقد هر نوع قرارداد فروش منوط به مطالعه کامل، تفهیم و تائيد اساسنامه تدوین شده مجتمع  درخصوص “نگهداری آتی، آئین نامه های مدیريتی و نحوه تعامل مديریت مجتمع با خريداران و ساکنان محترم پس از تحویل واحدها” خواهد بود.

ارسالنظر

شرایط پیش فروش

احراز مالکیت در پروژه صرفاً از طریق قراردادهای واگذاری تیپ پروژه که به تأیید و امضاء مالکین مجتمع رسيده باشد، انجام خواهد شد.

مشاهده شرایط

لوکس ترین مراکز خرید رستوران ها و مراکز درمانی شهر در اطراف پروژه وجود دارند